Beliggenhet

Det er kort avstand langs gang- og sykkelvei til Tynset sentrum. Boliggrenda ligger ca. 1,5 km fra Tynset sentrum og ca. 1,6 km fra Tynset barneskole, vest for Tynset sentrum.

Planområdet har god tilgjengelighet via fylkesveg 681 som går fra Tynset sentrum og videre vestover mot Auma. Langs fylkesvegen er det etablert gang- og sykkelveg fra sentrum og helt frem til avkjøringen til Østre Brekkeveg.

Ortofotoet viser avgrensingen av boliggrendas beliggende vest for Tynset sentrum.

Atkomsten inn til boliggrenda for motoriserte kjøretøyer er regulert inn fra vest i form av to kommunale veger fra Østre brekkeveg. Avkjøringspunktene til Østre Brekkeveg er godt oversiktlige.

Det er regulert inn to gang- og sykkelveger som er gjennomgående gjennom hele boliggrenda fra fylkesveg 681. Gang- og sykkelvegene er etablert i henhold til prinsipp om at ganglinjer til sentrum skal etableres korteste veg. Atkomsten for myke trafikanter er derfor regulert inn fra fylkesvegen i øst.

Oversiktskartet viser Kvennstøa boligområde beliggende sør for Glomma og vest for Tynset sentrum.

Det er store grønne arealer med flotte turstier og rekreasjonsmuligheter rundt travbanen, mot Ripan og langs Glomma i umiddelbar nærhet til boliggrenda. Fra atkomstvegene og gang og sykkelvegene skal det etableres en turvei som med sin utforming og universelle fremkommelighet vil legge forholdene til rette for rekreasjon i nærmiljøet for blant annet barnefamilier med barnevogner og rullestolbrukere. Kjæreng grendehus som ligger rett sør for boliggrenda med etablerte utearealer legger også forholdene til rette for et godt lokalmiljø.