Topografi

Fysisk terrengmodell som viser topografien av området.

Kvennstøa boliggrend vises med stiplet svart strek. De hvite figurene viser grunnflaten til husene som grenser mot boliggrenda.  ↓NORD

Boliggrenda med selvbyggertomtene strekker seg over ca 20 høydemeter, fra 487 meter over havet i det laveste punktet der gang- og sykkelvegen kommer inn i det nordøstre hjørnet av boliggrenda, til i overkant av 506 meter over havet på høydedraget lengst sørøst i grenda. Boliggrenda har to markerte platåer som ligger på henholdsvis 505 og 494 meter over havet. Området B1 ligger i en slakt hellende skråning mellom ca. 494 og 488 meter over havet.

Platået og den markerte terrassen som ligger innen boliggrenda gjør at planområdet får flere orienterte fallretninger. Dette gir gode muligheter for en variert bygningsutforming, der noen av tomtene kan etableres med sokkeletasje i skrått terreng, mens andre tomter kan etableres på ringmur eller støpt såle på flate tomter.

Den varierte topografien gjør også lysforholdene gode i hele området siden det ikke er noen mørke fordypninger i terrenget eller annen terrengformasjon som skaper slagskygge. Mellomplatået og terrassen er det flere slakt hellende skråninger som binder området sammen i en variert, men markert topografi. Dette bidrar til at solforholdene blir gode i hele planområdet med god solkvalitet hele dagen. Den markerte terrassen bidrar også til at store deler avområdet har utsikt mot Tynsetbygda, Fåstenen, Grønnfjell, Haveren og/eller Tronfjell.

Grunnforholdene innen planområdet er gode da mesteparten av berggrunnen og løsmassene består av sand- og morenemasser.