Tomter

Kvennstøa boliggrend består av 52 store selvbyggertomter som er opparbeidet i solrike omgivelser med gode grunnforhold. Flere av tomtene har også utsikt til Tynsetbygda, Fåstenen, Haveren og Tronfjell.

Boligtomtene har en størrelse på mellom 1 til 2 dekar, der de fleste tomtene har en størrelse på mellom 1250 og 1600 kvadratmeter. Tomtene har også en grad av utnytting BYA lik 30 %, noe som gir muligheter for å bygge svært store hus. Reguleringsbestemmelsene åpner også for en variert bygningsutforming.  Kombinasjonen åpner for å kunne bygge drømmeboligen, der tomtekjøperen selv bestemmer hvem som skal bygge huset, levert fra hvilken som helst leverandør.

I tillegg til de store selvbyggertomtene er det også lagt til rette for et areale på i overkant av 7 dekar hvor det kan bygges rekkehus eller andre hustyper med leiligheter. Dette arealet  er benevnt B1 og vises på tomtekartet med mørk gul farge. Dette arealet er regulert til konsentrert småhusbeyggelse.

Det er kort avstand til barnehager og skoler i Tynset sentrum langs gang- og sykkelveg. Kvaliteten på den tekniske infrastrukturen i boliggrenda er svært høy med asfalterte gjennomgående gang- og sykkelveger og kjøreveger som skal belyses med gatelys. Foruten vann- og avløp er det også tilrettelagt for overvannsnett slik at tomtene kan sende tak- og dreneringsvann i lukket overvannsystem. Tomtene har også tilknytningsmulighet til fiberkabel med bredbånd og kabeltv.

Den grønne infrastrukturen bygger på elementene fra en koselig småby der de grønne arealene opparbeides med et gjennomgående kvalitetspreg i en helhetlig parkmessig stil. De opparbeidede grønne arealene vil blant annet bestå av et parkområde med blant annet balløkke, lekeapparater og andre møteplasser, samt et aktivitetsområde tilrettelagt med ake- og hoppbakke mv. Det er også regulert flere nærlekeplasser som kan opparbeides og utvikles sammen med tomtekjøperne. I tillegg er det regulert inn et stort friluftsområde på over 5 daa.  På dette arealet kan tomtekjøperne i området selv bestemme hva som skal tilrettelegges eller hvilken bruk som skal være på dette området.

Boliggrenda er omkranset av store frilufts- og rekreasjonsområder. Det vil bli etablert en gjennomgående oppgruset turveg som gir tilgjengelighet i de grønne arealene, samt omkringliggende grøntarealer og friluftsområder. Turvegen vil med sin universell fremkommelighet legge forholdene til rette for rekreasjon i nærmiljøet også for eksempelvis barnefamilier med barnevogner og rullestolbrukere.

Kjæreng grendehus med etablerte utearealer legger videre også forholdene til rette for et mangfoldig og trygt lokalmiljø. Kjæreng grendehus ligger like ovenfor Tynset trafikkstasjon.

Tomtekart som viser kvennstøa boliggrend.                                                                                                            ↓NORD

Se “planbeskrivelse” og “reguleringsbestemmelser” under PLANDOKUMENTER for mer informasjon og tekniske data.