Teknisk infrastruktur

Veger

I prosjekteringen er det lagt stor vekt på at adkomstveiene og gangveiene skal ligge naturlig i terrenget. Under vises det hvordan vegene er lagt mest mulig naturlig i terrenget:

Kvennstøa boliggrend vises med stiplet svart strek. De hvite figurene viser grunnflaten til husene som grenser mot boliggrenda.  ↓NORD

 

Kjøreveger

Atkomsten inn til boliggrenda er regulert inn fra vest i form av to kommunale veger fra Østre brekkeveg.

Disse vegene har fått påskriften VEG1 og VEG2 på tomtekartet. Det er to naturlige platåer i terrenget og vegene er etableret med svært lave stigningsforhold på flat mark, nesten helt uten terrenginngrep. Avkjøringspunktene til Østre Brekkeveg er godt oversiktlige.

Vegene er regulert med dimensjon i henhold til kommunal standard med 5 meters bredde på kjøreveg og 1,5 meter annet vegareal på begges sider av vegen. Opparbeidet kjørevegbredde vil bli 4 meter med 0,5 meters skulder. Vegbanen skal asfalteres og belyses med gatelys. Totalt vil regulert areal for kjørevegen utgjøre 8 meters bredde.

I enden av vegne er det regulert inn romslige vendehammere. Vendehammerne er dimensjonert for lastebil (kjøretøy klasse L1). Tynset kommune skal overta drift og vedlikehold av vegnettet.

Til venstre vises et illustrasjonsfoto over hvordan VEG1 og VEG2 skal asfalteres og belyses med gatelys.

Gang og sykkelveger

Det er regulert inn to gang- og sykkelveger som er gjennomgående gjennom hele boligområdet. Disse har fått påskriften G/S VEG 1 og G/S VEG 2 på tomtekartet.

Gang- og sykkelvegene er etablert i henhold til prinsipp om at ganglinjer til sentrum skal etableres korteste veg. G/S VEG 1 har atkomst fra øst via eksisterende gang- og sykkelveg langs fv. 361. G/S VEG 2 ligger mellom VEG 1 og VEG 2.

Gang- og sykkelvegene er regulert med en bredde på 3 meter med 0,5 meters skulder og 1,5 meter annet vegareal på hver side.

Vegbanen skal asfalteres og belyses med gatelys. Totalt vil regulert areal for gang- og sykkelvegen utgjøre 6 meters bredde.

Gangvegene vil bli opparbeidet sommeren 2010, og påfølgende asfaltert høsten 2010 eller våren/sommeren 2011.

Til venstre vises et illustrasjonsfoto som viser hvordan G/S VEG1 og G/S VEG2 skal asfalteres og belyses med gatelys.

.

Turveger

Atkomsten og tilgjengeligheten gjennom de sammenhengende grønne arealene skal sikres ved at det etableres en gjennomgående turveg.

Turvegen skal ryddes og gruses slik at den får allmenn tilgjengelighet med fremkommelighet for sykler, barnevogner og rullestoler.

Turvegen vil med sin universell fremkommelighet legge forholdene til rette for rekreasjon i nærmiljøet, i de opparbeidede grønne arealene eller de tilgrensende frilufts- og rekreasjonsområdene.

.

. 

.

Illustrasjonsbildet til venstre viser hvordan turvegen er tenkt etablert.

Vann og avløp

Det er tilrettelagt vann- og avløpsledninger inn på hver enkelt tomt. I tillegg til at det er tilrettelagt for vann og avløpsledninger er det også tilrettelagt for overvannsnett med tilknytningspunkt til hver tomt.  Tomtene kan derfor sende tak- og dreneringsvann i lukket overvannsystem uten å måtte etablere egne dreneringssystemer på egen tomt.

Det vil også bli etablert sluker langs veger og gang- og sykkelveger, slik at overvannet dreneres bort fra grøfter mellom veger og tomtene.

Strøm og elektrisk nett

Det vil bli tilrettelagt for strøm og fiberkabel med bredbånd og kabeltv for hver enkelt tomt.