Grønn infrastruktur

Konseptet for de grønne kvalitetene i Kvennstøa boliggrend bygger på elementene fra de koselige og populære grønne parkkvalitetene i en småby, der konsentrerte deler av de grønne arealene opparbeides og gis gis en høy kvalitet. Den helhetlige grønne strukturen består av opparbeide grønne som skal knyttes sammen med det eksisterende naturlandskapet.

De opparbeidede grønne arealene vil blant annet bestå av et parkområde med balløkke, lekeapparater og andre møteplasser, samt et aktivitetsområde tilrettelagt med ake- og hoppbakke mv. I tillegg er det regulert flere nærlekeplasser som kan opparbeides og utvikles sammen med beboerne i boliggrenda.

Det er også regulert inn et friluftsområde på over 5 dekar som skal kunne utvikles i samarbeid med beboerne i boliggrenda.

De grønne arealene blir universelt utformet og tilgjengelige for boligområdet ved at den sammenhengende grønne strukturen også består av eksisterende turstier og opparbeidet turveier.

..

Siden det er lagt til rette for store selvbyggertomter vil den enkelte tomtekjøper selv kunne bestemme hvilke grønne kvaliteter tomten skal ha. Med tomtestørrelser mellom 1 og 2 dekar vil en kunne ha stor plen, men også samtidig kunne bevare noe av eksisterende vegetasjon. Siden det er romslige tomter som gir godt med luft mellom husene, vil de grønne kvalitetene på tomtene komme nærmere en bebyggelsen til naboen.

Parkområde med balløkke

Parkområdet skal etableres i gjennomgående parkmessig stil.

Den parkmessige stilen skal gjenspeiles med en høy områdekarakter bestående av plener, beplantning, grusveger, benker, balløkke, lekearealer og lekeapparater.

En del av dette arealet ønskes også bevart med eksisterende trær og annen vegetasjon som er bevart i sin opprinnelige tilstand.

Utsnitt av tomtedelingsplanen som viser parkområdet.   ↓NORD

Aktivitetsområde

Aktivitetsområdet tilrettelegges for ake- og hoppbakke og andre tilsvarende aktiviteter sommerstid.

Apperater for lek, aktivitet og mosjon videreutvikles sammen med tomtekjøpere og beboere i boliggrenda.

Utsnitt av tomtedelingsplanen som viser aktivitetsområdet og friluftsområdet.   ↓NORD

 

Friluftsområdet

Området som er regulert til spesialområde friluftsområde skal fungere som friluftsområde for Kvennstøa boliggrend.
Det er også regulert inn et friluftsområde på over 5 dekar som skal kunne utvikles i samarbeid med beboerne i boliggrenda.
Det tillates å utføre tiltak i friluftsområdet slik at det for eksempel kan etableres et større parkanlegg med plener, turveger, stier, sykkelløyper, fotballbane, volleyballbane eller dam/vannspeil, som kan benyttes som skøytebane vinterstid.

Intensjonen med dette friluftsområdet er at beboerne i Kvennstøa boliggrend skal kunne være sikret arealer for å tilrettelegge for de aktivitetene de selv ønsker i fremtiden.

Kvennstøa boliggrend velforening

Alle som kjøper tomt i Kvennstøa boliggrend bilr også medeier i de felles grønne arealene i boliggrenda.

Disse arealene utgjør om lag 15 dekar og tomtekjøperne vil som eiere da også kunne bestemme over disse arealene.

Det er etablert en velforening som får ansvaret med å forvalte disse arealene. På denne måten kan tomteeierne selv bestemme hvordan de grønne arealene skal utvikles og forvaltes. På denne måten er tomtekjøpere og medlemmer i velforeningen sikret rådighet over de grønne arealene.

Ved en slik modell slipper en som tomtekjøper å bekymre seg over at eieren av de grønne naboarealene er eksempelvis en skogeier som vil la skogen vokse og dermed lage skygge og mister utsikten. Eller at det er kommunen som er grunneier og ikke har økonomi til å følge opp skjøtselen i ditt nærområde. Som medlem i velforeningen vil en kunne rydde vedlikeholde grønne arealer og skogen rundt sitt eget hus. Også trærne som tar bort utsikten og skygger for solen.